गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानमा विभिन्न पदहरुमा रोजगारीको अवसर

गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेका विभिन्न पदहरु पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक तथा योग्यता पुगेका  उम्मेद्वारहरुलाई  आवश्यक कागजातहरु सहित ३० दिन भित्र  दर्खास्तको आव्हान  गरिएको छ l 

विज्ञापन यस प्रकार रहेको छ :

Comments

Back to top