देवदह मेडिकल कलेजमा रोजगारीको अवसर

देवदह मेडिकल कलेज र अनुसन्धान संस्थानले निम्न पदहरूको लागि योग्य र  इच्छुक उम्मेदवारहरूले जेठ २१, २०८० सम्ममा दर्खास्तको लागि आव्हान गरिएको छ :

Comments

Back to top