मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा करारसेवामा शिक्षकहरुको आवश्यकता

वाग्मती प्रदेशको मध्यभागमा रहेको भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले करार सेवामा तल उल्लेख भएका पदहरुमा पदपूर्ति गर्नुपने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई दर्खास्तको आव्हान गरिएको छ l 

विज्ञापन यसप्रकार रहेको छ :

Comments

Back to top